آموزش آلمانی, Learning German, تعلم الألمانية

German online education is easier.

Getting along with these sites and the university web-page is a good start to find all the information needed.

.آموزش آنلاین آلمانی آسانتر بوده است

.گرفتن همراه با این سایت ها و دانشگاه صفحه وب یک شروع خوب برای پیدا کردن همه اطلاعات مورد نیاز است

2 Comments

  1. Wolfgang Ehle says:

    What about Tigrigna and Somali???

    1. fazel rahman says:

      check out now

Comments are closed.